Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
    
วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
 

 วิสัยทัศน์

"เป็นหน่วยงานที่ผลิต พัฒนา และกำกับดูแล  พนักงานสอบสวน  ให้มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ"

 

พันธกิจ

1. ผลิตพัฒนา พนักงานสอบสวน  ให้มีองค์ความรู้ด้านการสอบสวน ในคดีอาญา  เป็นอย่างมืออาชีพ  มีจิตสำนึกรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานสอบสวนอย่างมีคุณธรรม

2. พัฒนาและกำกับดูแลพนักงานสอบสวน  ให้มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ  ระบบงานสอบสวนให้มีคุณภาพ  สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน  ด้วยความรวดเร็ว  เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม

3. ควบคุม  กำกับดูแล  ติดตามตรวจสอบ  การปฏิบัติงานและประเมินคุณภาพพนักงานสอบสวน  ให้มีจรรยาบรรณ  และเป็นไปตามมาตรฐาน  ในการประกอบอาชีพ

4. วิจัย พัฒนา  ระบบบริการงานสอบสวน  ให้มีประสิทธิภาพ  โดยประสานความร่วมมือ  ระหว่างองค์กร  หรือหน่วยงานทุกภาคส่วน

5. พัฒนาระบบการสอบสวน  บริหารงาน  ให้มีความทันสมัย  โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้การพัฒนาระบบงานสอบสวน


  

tencere tamiri

sanal sunucu

eskişehir escort

hacklink film izle buy instagram likes buy instagram followers iptv bayilik iptv


Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50


kacaeli cam balkon istanbul escort film izle escort bayan istanbul escort bayan online film izle istanbul escort istanbul escort